FG-1D Corsair

PA_FG1D_R_0016_W.jpg
At Tab-Air (~2/13/2014)
Photo by Sam Taber, Tab-Air Inc.